Jak mikroekonomia wpływa na nasze życie?

Business finance and economy concept - businessman making pyramid shape of wooden dices with dollar sign on them.

Nauka społeczna jaką jest ekonomia dzieli się na dwa podstawowe działy. Są to makroekonomia i mikroekonomia. Podczas gdy makroekonomia stara się dać nam pełny obraz gospodarki, mikroekonomia skupia się na jej szczegółowych aspektach. Ta gałąź ekonomii pomaga nam zrozumieć poziom zadowolenia ludzi w gospodarce. Pomaga także ekonomistom określić alokację zasobów w gospodarce.

Mikroekonomia to nauka o gospodarstwach domowych, firmach i branżach. Ta dziedzina ekonomii zajmuje się tym, jak ceny i ilości towarów i usług zachowują się na wolnym rynku. Jest oczywiste, że ludzie, firmy i rządy starają się jak najlepiej wykorzystać swoje ograniczone zasoby. Konsumenci chcą kupować najlepszą jakość w najniższej cenie. Firmy chcą utrzymać niskie koszty i wysokie przychody, aby osiągać większe zyski. Rządy chcą również wykorzystać swoje dochody, aby zapewnić jak najskuteczniejsze dobra i usługi publiczne. Grupy te wybierają alternatywy, koncentrując się na cenach towarów i usług.

Podstawowe pojęcia mikroekonomii to: krańcowa użyteczność i popyt, malejące zwroty i podaż, elastyczność popytu, elastyczność podaży, struktury rynkowe (z wyłączeniem doskonałej konkurencji i monopolu), rola cen i zysków w określaniu alokacji zasobów. Studiowanie mikroekonomii pomoże ci uzyskać głębsze zrozumienie takich pojęć, jak podaż i popyt, ekonomia pracy, równowaga rynkowa, teoria producenta (w tym produkcja i koszty krótko- i długookresowe), monopole i oligopole, rynki kapitałowe, ekonomia dobrobytu i wiele innych.

Mikroekonomii nie należy mylić z makroekonomią, która zajmuje się badaniem zagadnień dotyczących całej gospodarki, takich jak wzrost, inflacja i bezrobocie. Mikroekonomia dzieli gospodarkę na różne małe jednostki, a każda jednostka jest szczegółowo analizowana. Jest to metoda krojenia. Analiza mikroekonomiczna obejmuje wycenę produktów, wycenę czynników i teorię dobrobytu. Jednym z najczęstszych problemów jest to, że decyzje gospodarcze mogą mieć skutki zewnętrzne dla innych osób niezaangażowanych w transakcję. Tym także zajmuje się mikroekonomia.