Społeczna gospodarka rynkowa i ekonomia społeczna.

Savings, finances, economy and home budget calculations. Close up of man doing calculations and writing notes at home.

Koncepcja ekonomii społecznej zyskuje w ostatnich latach duże uznanie. Zdefiniowanie ekonomii społecznej nie jest łatwym zadaniem, ponieważ obejmuje dużą różnorodność interesariuszy, pomiędzy sektorem prywatnym (biznes) i publicznym (rząd). Gospodarka społeczna składa się z różnorodnych przedsiębiorstw i organizacji, takich jak spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, stowarzyszenia, fundacje i przedsiębiorstwa społeczne.

Ekonomia społeczna jest ważnym zasobem, ponieważ stara się znaleźć nowe rozwiązania problemów oraz zaspokoić potrzeby, które zostały niedostatecznie zaspokojone przez sektor prywatny lub publiczny. Organizacje ekonomii społecznej tradycyjnie odwołują się do zbioru stowarzyszeń, spółdzielni, organizacji wzajemnych i fundacji, których działalność kieruje się wartościami solidarności, prymatu ludzi nad kapitałem oraz demokratycznego rządzenia.

Społeczna gospodarka rynkowa sprzeciwia się polityce leseferyzmu i socjalistycznym systemom gospodarczym i łączy przedsiębiorczość prywatną z regulacją i interwencją państwa. Jest to system rządów, który próbuje znaleźć równowagę między czystym kapitalizmem a dobrobytem społecznym.

Ważna jest w tym kontekście także społeczna odpowiedzialność biznesu. Odpowiedzialność społeczna upoważnia pracowników do wykorzystywania zasobów firmy, które mają do dyspozycji, aby czynić dobro. Formalne programy społecznej odpowiedzialności biznesu mogą zwiększyć morale pracowników i prowadzić do większej produktywności siły roboczej i demokratyzacji miejsc pracy. Odpowiedzialność organizacji dokonuje się poprzez podejmowanie decyzji uzwględniających wpływ jej działań na społeczeństwo i środowisko poprzez etyczne zachowanie, które: przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa. Pojęcie społecznej gospodarki rynkowej łączy zasadę wolnego rynku z zasadą rekompensaty społecznej. Tym samym zalety gospodarki rynkowej, takie jak wolność gospodarcza i postęp technologiczny, łączą się z celami takimi jak wysoki wskaźnik zatrudnienia.

Stale wzrasta zainteresowanie ekonomią społeczną. Zainteresowanie to, przejawiające się zarówno na poziomie wspólnot, jak i państw członkowskich, jest sygnałem klimatu społeczno-politycznego, w którym nabierały one coraz większego znaczenia podczas kryzysu finansowego i następującej po nim recesji. Ponieważ ekonomia społeczna jest zakorzeniona w społeczeństwie obywatelskim i ma silne zaangażowanie społeczne, oferuje innowacyjne rozwiązania głównych wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych naszych czasów.